۲۰۱۷/۰۱/۱۵ - ۲۱:۱۵
مشاور عالی فرمانده کل سپاه؛
سردار حسین دقیقی گفت: امروز جوانان ما به شدت در تیر رس جنگ نرم دشمن قرار دارند و تشخیص حق و باطل برایشان سخت شده است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۵ - ۲۱:۱۵
مشاور عالی فرمانده کل سپاه؛
سردار حسین دقیقی گفت: امروز جوانان ما به شدت در تیر رس جنگ نرم دشمن قرار دارند و تشخیص حق و باطل برایشان سخت شده است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۵ - ۲۱:۱۵
مشاور عالی فرمانده کل سپاه؛
سردار حسین دقیقی گفت: امروز جوانان ما به شدت در تیر رس جنگ نرم دشمن قرار دارند و تشخیص حق و باطل برایشان سخت شده است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۵ - ۲۱:۱۵
مشاور عالی فرمانده کل سپاه؛
سردار حسین دقیقی گفت: امروز جوانان ما به شدت در تیر رس جنگ نرم دشمن قرار دارند و تشخیص حق و باطل برایشان سخت شده است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۵ - ۲۱:۱۵
مشاور عالی فرمانده کل سپاه؛
سردار حسین دقیقی گفت: امروز جوانان ما به شدت در تیر رس جنگ نرم دشمن قرار دارند و تشخیص حق و باطل برایشان سخت شده است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۵۸
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس :
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» گفت: بیان شرح حال خاطرات شهدا باعث می‌شود ما بیشتر شهدا را بشناسیم و تحقق این امر از تریبون مبلغین امکان پذیر است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۵۸
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس :
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» گفت: بیان شرح حال خاطرات شهدا باعث می‌شود ما بیشتر شهدا را بشناسیم و تحقق این امر از تریبون مبلغین امکان پذیر است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۵۸
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس :
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» گفت: بیان شرح حال خاطرات شهدا باعث می‌شود ما بیشتر شهدا را بشناسیم و تحقق این امر از تریبون مبلغین امکان پذیر است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۵۸
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس :
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» گفت: بیان شرح حال خاطرات شهدا باعث می‌شود ما بیشتر شهدا را بشناسیم و تحقق این امر از تریبون مبلغین امکان پذیر است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۵۸
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس :
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» گفت: بیان شرح حال خاطرات شهدا باعث می‌شود ما بیشتر شهدا را بشناسیم و تحقق این امر از تریبون مبلغین امکان پذیر است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۵۸
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس :
رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» گفت: بیان شرح حال خاطرات شهدا باعث می‌شود ما بیشتر شهدا را بشناسیم و تحقق این امر از تریبون مبلغین امکان پذیر است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۴۱
سردار آزادی در گفت‌وگو با «بسیج»:
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نقش بصیرت افزایی بسیج برای مردم در راستای حفظ انقلاب اسلامی است، گفت: در فتنه سال ۸۸ این بسیج مردمی بود که توانست با اغتشاشگران مقابله کند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۴۱
سردار آزادی در گفت‌وگو با «بسیج»:
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نقش بصیرت افزایی بسیج برای مردم در راستای حفظ انقلاب اسلامی است، گفت: در فتنه سال ۸۸ این بسیج مردمی بود که توانست با اغتشاشگران مقابله کند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۴۱
سردار آزادی در گفت‌وگو با «بسیج»:
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نقش بصیرت افزایی بسیج برای مردم در راستای حفظ انقلاب اسلامی است، گفت: در فتنه سال ۸۸ این بسیج مردمی بود که توانست با اغتشاشگران مقابله کند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۴ - ۲۲:۴۱
سردار آزادی در گفت‌وگو با «بسیج»:
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نقش بصیرت افزایی بسیج برای مردم در راستای حفظ انقلاب اسلامی است، گفت: در فتنه سال ۸۸ این بسیج مردمی بود که توانست با اغتشاشگران مقابله کند.

صفحات