۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۱۰
مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت و گو با «بسیج»:
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند،گفت: بحمدالله سپاه و بسیج در طول چند سال گذشته توطئه های زیادی از سوی دشمن را خنثی نموده اند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۱۰
مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت و گو با «بسیج»:
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند،گفت: بحمدالله سپاه و بسیج در طول چند سال گذشته توطئه های زیادی از سوی دشمن را خنثی نموده اند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۱۰
مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت و گو با «بسیج»:
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند،گفت: بحمدالله سپاه و بسیج در طول چند سال گذشته توطئه های زیادی از سوی دشمن را خنثی نموده اند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۱۰
مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت و گو با «بسیج»:
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند،گفت: بحمدالله سپاه و بسیج در طول چند سال گذشته توطئه های زیادی از سوی دشمن را خنثی نموده اند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۷
مسئول سازمان بسیج سازندگی در گفت‌وگو با «بسیج»:
سردار غلامی با بیان اینکه ضربه وارد کردن به سپاه و بسیج؛یکی از برنامه های اصلی دشمن گفت: استکبار جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، به دنبال تغییر و براندازی انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۷
مسئول سازمان بسیج سازندگی در گفت‌وگو با «بسیج»:
سردار غلامی با بیان اینکه ضربه وارد کردن به سپاه و بسیج؛یکی از برنامه های اصلی دشمن گفت: استکبار جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، به دنبال تغییر و براندازی انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۷
مسئول سازمان بسیج سازندگی در گفت‌وگو با «بسیج»:
سردار غلامی با بیان اینکه ضربه وارد کردن به سپاه و بسیج؛یکی از برنامه های اصلی دشمن گفت: استکبار جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، به دنبال تغییر و براندازی انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۷
مسئول سازمان بسیج سازندگی در گفت‌وگو با «بسیج»:
سردار غلامی با بیان اینکه ضربه وارد کردن به سپاه و بسیج؛یکی از برنامه های اصلی دشمن گفت: استکبار جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، به دنبال تغییر و براندازی انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۷
مسئول سازمان بسیج سازندگی در گفت‌وگو با «بسیج»:
سردار غلامی با بیان اینکه ضربه وارد کردن به سپاه و بسیج؛یکی از برنامه های اصلی دشمن گفت: استکبار جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، به دنبال تغییر و براندازی انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۷
مسئول سازمان بسیج سازندگی در گفت‌وگو با «بسیج»:
سردار غلامی با بیان اینکه ضربه وارد کردن به سپاه و بسیج؛یکی از برنامه های اصلی دشمن گفت: استکبار جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، به دنبال تغییر و براندازی انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۱۹:۲۹
با حضور سردار سلیمانی:
مسئول سازمان اردویی بسیج با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت معنوی اثر گذار و تعالی بخش است اظهار داشت: نگاه ما باید در اعزام های راهیان نور به سمت اعزام های کاروانی باشد .
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۱۹:۲۹
با حضور سردار سلیمانی:
مسئول سازمان اردویی بسیج با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت معنوی اثر گذار و تعالی بخش است اظهار داشت: نگاه ما باید در اعزام های راهیان نور به سمت اعزام های کاروانی باشد .
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۱۹:۲۹
با حضور سردار سلیمانی:
مسئول سازمان اردویی بسیج با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت معنوی اثر گذار و تعالی بخش است اظهار داشت: نگاه ما باید در اعزام های راهیان نور به سمت اعزام های کاروانی باشد .
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۱۹:۲۹
با حضور سردار سلیمانی:
مسئول سازمان اردویی بسیج با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت معنوی اثر گذار و تعالی بخش است اظهار داشت: نگاه ما باید در اعزام های راهیان نور به سمت اعزام های کاروانی باشد .
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۱۹:۲۹
با حضور سردار سلیمانی:
مسئول سازمان اردویی بسیج با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت معنوی اثر گذار و تعالی بخش است اظهار داشت: نگاه ما باید در اعزام های راهیان نور به سمت اعزام های کاروانی باشد .

صفحات