۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۰:۰۴
بیست و هشتمین یادواره ۴۴ شهید سرخنکلاته با سخنرانی سردار قربانی در مسجد امام حسن (ع) این شهرستان با حضور مردم و مسئولین برگزار شد .
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۰:۰۴
بیست و هشتمین یادواره ۴۴ شهید سرخنکلاته با سخنرانی سردار قربانی در مسجد امام حسن (ع) این شهرستان با حضور مردم و مسئولین برگزار شد .
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۰:۰۴
بیست و هشتمین یادواره ۴۴ شهید سرخنکلاته با سخنرانی سردار قربانی در مسجد امام حسن (ع) این شهرستان با حضور مردم و مسئولین برگزار شد .
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۰:۰۴
بیست و هشتمین یادواره ۴۴ شهید سرخنکلاته با سخنرانی سردار قربانی در مسجد امام حسن (ع) این شهرستان با حضور مردم و مسئولین برگزار شد .

صفحات