۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۰۷
جانشین دانشگاه افسری امام حسین (ع)؛
دریادار دوم پاسدار حمید اباذری در یادواره ۹۰ شهید کوی امام رضا (ع) گرگان گفت : انقلاب اسلامی تداوم خط عاشوراست.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۰۷
جانشین دانشگاه افسری امام حسین (ع)؛
دریادار دوم پاسدار حمید اباذری در یادواره ۹۰ شهید کوی امام رضا (ع) گرگان گفت : انقلاب اسلامی تداوم خط عاشوراست.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۰۷
جانشین دانشگاه افسری امام حسین (ع)؛
دریادار دوم پاسدار حمید اباذری در یادواره ۹۰ شهید کوی امام رضا (ع) گرگان گفت : انقلاب اسلامی تداوم خط عاشوراست.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۰۷
جانشین دانشگاه افسری امام حسین (ع)؛
دریادار دوم پاسدار حمید اباذری در یادواره ۹۰ شهید کوی امام رضا (ع) گرگان گفت : انقلاب اسلامی تداوم خط عاشوراست.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۰۷
جانشین دانشگاه افسری امام حسین (ع)؛
دریادار دوم پاسدار حمید اباذری در یادواره ۹۰ شهید کوی امام رضا (ع) گرگان گفت : انقلاب اسلامی تداوم خط عاشوراست.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۰۷
جانشین دانشگاه افسری امام حسین (ع)؛
دریادار دوم پاسدار حمید اباذری در یادواره ۹۰ شهید کوی امام رضا (ع) گرگان گفت : انقلاب اسلامی تداوم خط عاشوراست.

صفحات