۲۰۱۷/۰۱/۲۳ - ۱۳:۱۷
کریمی اول در جلسه ستاد راهیان نور استان :
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امسال سقف اعزام راهیان نور استان گلستان ۳۰ هزار نفر است که تا کنون ۹ هزار نفر به مناطق غرب و جنوب کشور اعزام شده‌اند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۳ - ۱۳:۱۷
کریمی اول در جلسه ستاد راهیان نور استان :
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امسال سقف اعزام راهیان نور استان گلستان ۳۰ هزار نفر است که تا کنون ۹ هزار نفر به مناطق غرب و جنوب کشور اعزام شده‌اند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۳ - ۱۳:۱۷
کریمی اول در جلسه ستاد راهیان نور استان :
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امسال سقف اعزام راهیان نور استان گلستان ۳۰ هزار نفر است که تا کنون ۹ هزار نفر به مناطق غرب و جنوب کشور اعزام شده‌اند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
در مراسم تکریم ومعارفه جانشین فرمانده سپاه آزادشهر؛
معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: خادمین برگزارکننده اجلاسیه ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان کارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشتند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
در مراسم تکریم ومعارفه جانشین فرمانده سپاه آزادشهر؛
معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: خادمین برگزارکننده اجلاسیه ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان کارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشتند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
در مراسم تکریم ومعارفه جانشین فرمانده سپاه آزادشهر؛
معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: خادمین برگزارکننده اجلاسیه ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان کارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشتند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
در مراسم تکریم ومعارفه جانشین فرمانده سپاه آزادشهر؛
معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: خادمین برگزارکننده اجلاسیه ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان کارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشتند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
در مراسم تکریم ومعارفه جانشین فرمانده سپاه آزادشهر؛
معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: خادمین برگزارکننده اجلاسیه ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان کارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشتند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
در مراسم تکریم ومعارفه جانشین فرمانده سپاه آزادشهر؛
معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: خادمین برگزارکننده اجلاسیه ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان کارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشتند.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۳
جانشین سپاه نینوا گلستان؛
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه طرح های عملیاتی که گروهک های تکفیری در سر داشته اند با شکست مواجه شدند، و این طرح های عملیاتی در کشور خودشان بر عله خودشان استفاده شد.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۳
جانشین سپاه نینوا گلستان؛
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه طرح های عملیاتی که گروهک های تکفیری در سر داشته اند با شکست مواجه شدند، و این طرح های عملیاتی در کشور خودشان بر عله خودشان استفاده شد.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۳
جانشین سپاه نینوا گلستان؛
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه طرح های عملیاتی که گروهک های تکفیری در سر داشته اند با شکست مواجه شدند، و این طرح های عملیاتی در کشور خودشان بر عله خودشان استفاده شد.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۳
جانشین سپاه نینوا گلستان؛
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه طرح های عملیاتی که گروهک های تکفیری در سر داشته اند با شکست مواجه شدند، و این طرح های عملیاتی در کشور خودشان بر عله خودشان استفاده شد.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۳
جانشین سپاه نینوا گلستان؛
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه طرح های عملیاتی که گروهک های تکفیری در سر داشته اند با شکست مواجه شدند، و این طرح های عملیاتی در کشور خودشان بر عله خودشان استفاده شد.
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۳
جانشین سپاه نینوا گلستان؛
جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه طرح های عملیاتی که گروهک های تکفیری در سر داشته اند با شکست مواجه شدند، و این طرح های عملیاتی در کشور خودشان بر عله خودشان استفاده شد.

صفحات