۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۷
رئیس ستاد راهیان نورسپاه نینواگلستان؛
رئیس ستاد راهیان نورسپاه نینواگلستان گفت:حرکت راهیان نور یک حرکت قوی و بزرگ فرهنگی در جهت تداوم انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۷
رئیس ستاد راهیان نورسپاه نینواگلستان؛
رئیس ستاد راهیان نورسپاه نینواگلستان گفت:حرکت راهیان نور یک حرکت قوی و بزرگ فرهنگی در جهت تداوم انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۷
رئیس ستاد راهیان نورسپاه نینواگلستان؛
رئیس ستاد راهیان نورسپاه نینواگلستان گفت:حرکت راهیان نور یک حرکت قوی و بزرگ فرهنگی در جهت تداوم انقلاب اسلامی است.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۴
مسئول بسیج رسانه استان گلستان خبر داد؛
مسئول بسیج رسانه استان گلستان از برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی ماه در استان گلستان خبر داد.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۴
مسئول بسیج رسانه استان گلستان خبر داد؛
مسئول بسیج رسانه استان گلستان از برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی ماه در استان گلستان خبر داد.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۴
مسئول بسیج رسانه استان گلستان خبر داد؛
مسئول بسیج رسانه استان گلستان از برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی ماه در استان گلستان خبر داد.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۴
مسئول بسیج رسانه استان گلستان خبر داد؛
مسئول بسیج رسانه استان گلستان از برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی ماه در استان گلستان خبر داد.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۴
مسئول بسیج رسانه استان گلستان خبر داد؛
مسئول بسیج رسانه استان گلستان از برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی ماه در استان گلستان خبر داد.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۳۴
مسئول بسیج رسانه استان گلستان خبر داد؛
مسئول بسیج رسانه استان گلستان از برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی ماه در استان گلستان خبر داد.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۲۶
مسئول مرکز اردویی سپاه نینواگلستان؛
مسئول اردویی سپاه نینواگلستان گفت:بیش از ۸۰۰۰ زائرگلستانی از مناطق راهیان نور در ۹ ماه اول سال ۹۵ بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۲۶
مسئول مرکز اردویی سپاه نینواگلستان؛
مسئول اردویی سپاه نینواگلستان گفت:بیش از ۸۰۰۰ زائرگلستانی از مناطق راهیان نور در ۹ ماه اول سال ۹۵ بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۲۶
مسئول مرکز اردویی سپاه نینواگلستان؛
مسئول اردویی سپاه نینواگلستان گفت:بیش از ۸۰۰۰ زائرگلستانی از مناطق راهیان نور در ۹ ماه اول سال ۹۵ بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۲۶
مسئول مرکز اردویی سپاه نینواگلستان؛
مسئول اردویی سپاه نینواگلستان گفت:بیش از ۸۰۰۰ زائرگلستانی از مناطق راهیان نور در ۹ ماه اول سال ۹۵ بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۲۶
مسئول مرکز اردویی سپاه نینواگلستان؛
مسئول اردویی سپاه نینواگلستان گفت:بیش از ۸۰۰۰ زائرگلستانی از مناطق راهیان نور در ۹ ماه اول سال ۹۵ بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۰۵ - ۱۸:۲۶
مسئول مرکز اردویی سپاه نینواگلستان؛
مسئول اردویی سپاه نینواگلستان گفت:بیش از ۸۰۰۰ زائرگلستانی از مناطق راهیان نور در ۹ ماه اول سال ۹۵ بازدید کردند.

صفحات